ornament      Atena      ornament 

Topograficzny Słownik

Starożytnych Aten

falafalafalafalafala
opracował Petros Pneumatikos

ozdoba

Grecja
Grecja
Ateny antyczne
Ateny starożytne
Akropol-parva
Akropol
Agora-parva
Agora
Athenae modernae-parva
Ateny współczesne
Aleksander
Daty i fakty
obrazek1obrazek1obrazek1obrazek1obrazek1obrazek1obrazek1obrazek1obrazek1obrazek1obrazek1obrazek1obrazek1obrazek1obrazek1obrazek1obrazek1obrazek1obrazek1obrazek1obrazek1obrazek1obrazek1obrazek1obrazek1obrazek1obrazek1
 obrazek1

Aglaurejon [tÕ 'Aglaure‹on, tÕ 'AglaÚrion]

 obrazek1
 obrazek1

Agora [¹ 'Agor£]

 obrazek1
 obrazek1

Akademia [¹ 'Akad»meia]

 obrazek1
 obrazek1

Akropolis [¹ 'AkrÒpolij]

 obrazek1
 obrazek1

Akwedukt Pizystrata [Рtoà Peisistratoà `UdragwgÒj]

 obrazek1
 obrazek1

Areopag [Ð ”Areioj P£goj]

 obrazek1
 obrazek1

Ateny [aƒ 'AqÁnai]

 obrazek1
 obrazek1

Barathron [tÕ B£raqron]

 obrazek1
 obrazek1

Bazylika [¹ Basilik»]

 obrazek1
 obrazek1

Bema (mównica) [tÕ BÁma]

 obrazek1
 obrazek1

Biblioteka Hadriana [¹ toà `Adrianoà Biblioq»kh]

 obrazek1
 obrazek1

Biblioteka Pantainosa [¹ toà Pantaϊnoà Biblioq»kh]

 obrazek1
 obrazek1

Brama (Łuk) Hadriana [¹ toà `Adrianoà PÚlh]

 obrazek1
 obrazek1

Brama Acharnijska [aƒ 'Acarnikaˆ PÚlai]

 obrazek1
 obrazek1

Brama Diocharesa [aƒ Dioc£rouj PÚlai]

 obrazek1
 obrazek1

Brama Diomejska [¹ Diomhˆj PÚlh]

 obrazek1
 obrazek1

Brama Dipylońska [tÕ D…pulon]

 obrazek1
 obrazek1

Brama Hippomachii (walki konnej) [¹ tÁj `Ippomac…aj PÚlh]

 obrazek1
 obrazek1

Brama Itomska [aƒ 'Itèniai PÚlai]

 obrazek1
 obrazek1

Brama Beulé [¹ PÚlh Beul»]

 obrazek1
 obrazek1

Brama Pirejska [aƒ Peiraϊkaˆ PÚlai]

 obrazek1
 obrazek1

Brama Święta [¹ `Ier¦ PÚlh]

 obrazek1
 obrazek1

Buleuterion [tÕ Bouleut»rion]

 obrazek1
 obrazek1

Cephisus, Kefisos [Ð KefisÒj]

 obrazek1
 obrazek1

Cmentarz Dipyloński - Keramikos [¹ NekrÒpolij Dipulonik»]

 obrazek1
 obrazek1

Chalkoteka [¹ Calkoq»kh]

 obrazek1
 obrazek1

Długie Mury [t¦ Makr¦ Te…ch]

 obrazek1
 obrazek1

Dom Arrefor [ 'Αρρηφόριον]

 obrazek1
 obrazek1

Domy Wód na Agorze [Ð tÁj P…dakoj Okoj]

 obrazek1
 obrazek1
Droga Panatenajska [¹ Panaqhna‹oj `OdÒj]
 obrazek1
 obrazek1

Droga Święta [¹ `Ier¦ `OdÒj]

 obrazek1
 obrazek1

Dromos [Ð DrÒmoj]

 obrazek1
 obrazek1

Dzielnica Agrai [aƒ ”Agrai]

 obrazek1
 obrazek1

Dzielnica Agryle [¹ 'AgrÚlh]

 obrazek1
 obrazek1

Dzielnica Diomeja [ DiÒmeia]

 obrazek1
 obrazek1

Dzielnica Hadrianopolis [`AdrianÒpolij]

 obrazek1
 obrazek1

Dzielnica Keramejkos [Ð KerameikÒj]

 obrazek1
 obrazek1

Dzielnica Kollytos [Ð KollutÒj]

 obrazek1
 obrazek1

Dzielnica Kolonos [Ð KolwnÒj]

 obrazek1
 obrazek1

Dzielnica Kydathenajon [tÕ Kudaqhna‹on]

 obrazek1
 obrazek1

Dzielnica Limnaj [aƒ L…mnai]

 obrazek1
 obrazek1

Dzielnica Melite [¹ Mel…th]

 obrazek1
 obrazek1

Dzielnica Nowe Ateny [aƒ Neaˆ 'AqÁnai]

 obrazek1
 obrazek1

Dzielnica Skambonides [aƒ Skambwn…dai]

 obrazek1
 obrazek1

Eleuzynion [tÕ 'Eleus…nion]

 obrazek1
 obrazek1

Enneakrounos [Ð 'Enneakroànoj]

 obrazek1
 obrazek1

Erechthejon [tÕ 'Erecqe‹on]

 obrazek1
 obrazek1

Góra Ardettos [Ð 'ArdhttÒj]

 obrazek1
 obrazek1

Góra Lykabettos [Ð LukabhttÒj]

 obrazek1
 obrazek1
Grota Apollina i Pana [tÕ toà 'ApÒllonoj kaˆ PanÕj Sp»laion]
 obrazek1
 obrazek1

Heliaja (Trybunał sądowy) [¹ `Hlia…a]

 obrazek1
 obrazek1

Ilissos [Ð 'IlissÒj]

 obrazek1
 obrazek1

Kekropia [¹ Kekrop…a]

 obrazek1
 obrazek1

Kynosarges [Ð KunÒsargej]

 obrazek1
 obrazek1

Likejon [tÕ LÚkeion]

 obrazek1
 obrazek1
Mennica [tÕ Nomismat»rion; Nomismatokopeon]
 obrazek1
 obrazek1

Metroon [tÕ Mhtrùon]

 obrazek1
 obrazek1

Monopteros [РMonÒpteroj]

 obrazek1
 obrazek1

Monument Agryppy [tÕ toà 'Agr…ppou Mnhme‹on]

 obrazek1
 obrazek1

Mównica [tÕ BÁma]

 obrazek1
 obrazek1

Mur Faleroński [tÕ FalhrikÕn Te‹coj]

 obrazek1
 obrazek1

Mur Hadriana [tÕ toà `Adrianoà Te‹coj]

 obrazek1
 obrazek1

Mury Temistoklesa [tÕ toà Qemistokloàj Te‹coj]

 obrazek1
 obrazek1

Musajon [tÕ Mousa‹on]

 obrazek1
 obrazek1

Nymfajon [tÕ Numfa‹on]

 obrazek1
 obrazek1

Nowe Buleuterion [tÕ NeÕn Bouleut»rion]

 obrazek1
 obrazek1

Odeon Agryppy [tÕ toà 'Agr…ppou 'Wde‹on]

 obrazek1
 obrazek1

Odeon Herodesa (Heroda) Atticusa [tÕ toà `Hródou 'Wde‹on]

 obrazek1
 obrazek1

Odeon Peryklesa [tÕ toà Periklšouj 'Wde‹on]

 obrazek1
 obrazek1

Ołtarz Ateny Polias [Ð tÁj 'Aq»nhj Poli¦j BwmÒj]

 obrazek1
 obrazek1

Ołtarz Dwunastu bogów [Ð tîn Dèdeka Qeîn BwmÒj]

 obrazek1
 obrazek1

Ołtarz Romy i Augusta [Ð tÁj `Rèmhj kaˆ AÙgoÚstou BwmÒj]

 obrazek1
 obrazek1

Ołtarz Zeusa Agorajosa [Ð toà DiÕj 'Agora…ou BwmÒj]

 obrazek1
 obrazek1

Pałac Hadriana [¹ toà `Adrianoà ”Epaulij]

 obrazek1
 obrazek1

Pandrosejon [tÕ Pandrose‹on]

 obrazek1
 obrazek1

Parthenon [tÕ Parqenèn]

 obrazek1
 obrazek1

Peripatos [¹ Per…patoj]

 obrazek1
 obrazek1

Pinakoteka [¹ Pinakoq»kh]

 obrazek1
 obrazek1

Pireus [¹ PeiraseÚj]

 obrazek1
 obrazek1

Pnyks (Pnyx) [Ð PnÚx]

 obrazek1
 obrazek1

Pomnik Herosów Eponimów [tÕ tîn `Hrèwn 'EponÚmwn Mnhme‹on]

 obrazek1
 obrazek1

Pomnik Lizykratesa [tÕ toà Lusikr£touj Mnhme‹on]

 obrazek1
 obrazek1

Port Faleroński [Ð Lim¾n FalhrikÒj]

 obrazek1
 obrazek1

Posąg Ateny Promachos ['Aq»nh PrÒmacoj]

 obrazek1
 obrazek1

Propyleje [t¦ PropÚlaia]

 obrazek1
 obrazek1

Prytanejon [tÕ Prutane‹on]

 obrazek1
 obrazek1

Rynek Rzymski [¹ Rwmaϊk¾ 'Agor£]

 obrazek1
 obrazek1

Sanktuarium Afrodyty Urania [tÕ tÁj 'Afrod…thj OÙran…aj `IerÒn]

 obrazek1
 obrazek1

Sanktuarium Artemidy Brauronia [tÕ tÁj 'Artšmidoj Braurwn…aj `IerÒn]

 obrazek1
 obrazek1

Sanktuarium Pandiona [tÕ toà Pand…onoj `IerÒn]

 obrazek1
 obrazek1

Stadion Panatenajski [tÕ St£dion PanaqhnaϊkÒn]

 obrazek1
 obrazek1

Stoa Attalosa [¹ toà 'Att£lou Sto£]

 obrazek1
 obrazek1

Stoa Basileusa (Królewska) [¹ Sto¦ Bas…leioj]

 obrazek1
 obrazek1

Stoa Eumenesa [¹ toà EÙmšnouj Sto£]

 obrazek1
 obrazek1

Stoa Herm [aƒ `Erma…]

 obrazek1
 obrazek1

Stoa Pojkile (Malowana) [¹ Sto¦ Poik…lh]

 obrazek1
 obrazek1

Stoa Południowa [¹ Sto¦ Not…a]

 obrazek1
 obrazek1

Stoa Południowo-wschodnia [¹ Sto¦ Notio-anatolik»]

 obrazek1
 obrazek1

Stoa Południowo-zachodnia [¹ Sto¦ Notio-dusmik»]

 obrazek1
 obrazek1

Stoa Północno-wschodnia [¹ Sto¦ Boreio-anatolik»]

 obrazek1
 obrazek1

Stoa Środkowa [¹ Sto¦ Mšsh]

 obrazek1
 obrazek1

Stoa Zeusa Eleutheriosa [¹ toà DiÕj 'Eleuqerioà Sto£]

 obrazek1
 obrazek1

Strategejon [tÕ Strathge‹on]

 obrazek1
 obrazek1

Świątynia Afrodyty i Erosa [Ð toà 'Afrodthj kaˆ Erotoj NaÒj]

 obrazek1
 obrazek1

Świątynia Apollina Patroosa [Ð toà 'ApÒllwnoj Patrèou NaÒj]

 obrazek1
 obrazek1

Świątynia Aresa [Ð toà ”Arewj NaÒj]

 obrazek1
 obrazek1

Świątynia Asklepiosa [tÕ Asklhpe‹on]

 obrazek1
 obrazek1

Świątynia Ateny Nike (Apteros) [Ð tÁj 'Aq»nhj N…khj NaÒj]

 obrazek1
 obrazek1

Świątynia Ateny Polias [Ð tÁj 'Aq»nhj Pol…aj NaÒj]

 obrazek1
 obrazek1

Świątynia Ateny Stara [tÕ `EkatÒmpedon]

 obrazek1
 obrazek1

Świątynia Demeter i Kory [Ð tÁj DhmhtrÕj kaˆ KÒrhj NaÒj]

 obrazek1
 obrazek1

Świątynia Demosu (Ludu) i Charyt [Ð D»mou kaˆ Car…twn NaÒj]

 obrazek1
 obrazek1

Świątynia Południowo-wschodnia [Ð Notio-anatolikÕn NaÒj]

 obrazek1
 obrazek1

Świątynia Trójkątna [tÕ Tr…gwnon `IerÒn]

 obrazek1
 obrazek1

Świątynia Zeusa Najwyższego [Ð toà DiÕj `Uy…stou NaÒj]

 obrazek1
 obrazek1

Świątynia Zeusa i Ateny Fratrii [Ð DiÕj kaˆ 'Aq»nhj Fratr…wn NaÒj]

 obrazek1
 obrazek1

Świątynia Zeusa Olimpijskiego [tÕ 'Olumpe‹on]

 obrazek1
 obrazek1

Świątynia Zeusa Polieusa [Ð toà DiÕj Polišwj NaÒj]

 obrazek1
 obrazek1

Teatr Dionizosa Eleutheriosa [tÕ Qšatron DionusiakÒn]

 obrazek1
 obrazek1

Temenos Dionizosa Eleutheriosa [Ð toà Dionus…ou 'Elauqer…ou Tšmenoj]

 obrazek1
 obrazek1

Tezejon (świątynia Hefajstosa) [tÕ Qhse‹on; `Hfaiste‹on]

 obrazek1
 obrazek1

Tolos [Ð QÒloj]

 obrazek1
 obrazek1
Tripodes [oƒ Tr…podej; ¹ tîn TripÒdwn ÐdÒj]
 obrazek1
 obrazek1

Wieża Wiatrów [Ð tîn 'Anšmwn PÚrgoj]

 obrazek1
 obrazek1

Więzienie [¹ Fulak»]

 obrazek1
 obrazek1

Wzgórze Nimf [tÕ `IerÕn Numfîn]

 obrazek1
 obrazek1

Źródło Kalliroe [¹ Phg» KallirrÒh]

 obrazek1
 obrazek1

Źródło Klepsydra [¹ Phg» KleyÚdra]

 obrazek1
obrazek1
obrazek1
obrazek1
obrazek1
obrazek1
obrazek1
obrazek1
obrazek1
obrazek1
obrazek1
obrazek1
obrazek1
obrazek1
obrazek1
obrazek1
obrazek1
obrazek1
obrazek1
obrazek1
 

POMOCNICZE STRONY ZWIĄZANE Z TEMATEM
 
SŁOWNIKI:
ROZMÓWKI:
PRZYSŁOWIA I ZWROTY:
KULTURA ŚRÓDZIEMNOMORSKA:
DODATKI GRAMATYCZNE:


obrazek1
obrazek1
obrazek1
obrazek1
obrazek1
obrazek1
obrazek1
obrazek1
obrazek1
obrazek1
obrazek1
obrazek1
obrazek1
obrazek1
obrazek1
obrazek1
obrazek1
obrazek1
obrazek1
obrazek1obrazek1obrazek1obrazek1obrazek1obrazek1obrazek1obrazek1obrazek1obrazek1obrazek1obrazek1obrazek1obrazek1obrazek1obrazek1obrazek1obrazek1obrazek1obrazek1obrazek1obrazek1obrazek1obrazek1obrazek1obrazek1
 
 
 Jeżeli nie pojawia Ci się grecka czcionka, ściągnij ją stąd:  KORINTHUS,
a potem włóż ją
do katalogu "Czcionki" lub "Fonts",
do którego dostęp w systemie operacyjnym WINDOWS® znajduje się m.in. poprzez Panel Sterowania.

Niniejsze strony nie posiadają charakteru komercjalnego. Celem ich jest jedynie propagowanie kultury antycznej.
Materiały umieszczone na tych stronach pochodzą ze zbiorów własnych, gromadzonych latami i podanie źródeł ich pochodzenia nie jest możliwe.

Natomiast w przypadku, gdyby ktoś posiadający prawa do zamieszczonych materiałów (copyright) zgłosił zastrzeżenia, podaję e-mail kontaktowy i po sprawdzeniu zasadności zastrzeżeń, odpowiedni obraz lub tekst zostanie opatrzony odpowiednią informacją lub odnośnikiem na stronę internetową albo po prostu z tej prezentacji usunięty.

Piotr Wietrzykowski: wietrzykowskipetrus@gmail.com

Copyright © Piotr Wietrzykowski 2014